Høstbetingelser

Vejrup Andel er klar til at modtage årets afgrøder
Vi har igen i år udvidet vores lagerkapacitet, da vi har bygget endnu en stålsilo i Roust.
Det vigtigste for Vejrup Andel i høsten er, at få godt og sundt foderkorn til fabrikken, som vi kan bruge i vores foderblandinger. Vi har i år nedsat vores tørringstakster, og har derfor markedets bedste takster.

Se vores høstbetingelser i denne PDF:

Vejrup Andel er klar til høsten 2023– se vores Høstinformation her:

Vejrup Andel er klar til at modtage årets afgrøder
Vi har igen i år udvidet vores lagerkapacitet, da vi har bygget endnu en stålsilo i Roust.
Det vigtigste for Vejrup Andel i høsten er, at få godt og sundt foderkorn til fabrikken, som vi kan bruge i vores foderblandinger. Vi har i år nedsat vores tørringstakster, og har derfor markedets bedste takster.

Vi modtager:

  Roust afd. Vejrup afd.
  Roustvej 241, 6818 Årre Vejrup Storegade 55, 6740 Bramming
Sort    
Byg   X
Odyssey    
Quench    
Hvede   X
Rug   X
Havre X (X)
Raps X (X)

(X) kan afleveres i Vejrup, men fratrækkes 3,00 kr. pr. 100 kg for intern lagerflytning.

Vi træffes alle dage på 7519005492440595.

Tilmeld dine afgrøder til afhentning på 75190054 – Husk at dine afgrøder skal være høstet inden du tilmelder dem til afhentning.

Kornpresenninger kan bestilles på 75190054 eller afhentes i Vejrup / Roust.

Levering af afgrøder i høst:
Vognmænd, der transporterer afgrøder skal være registreret hos Plantedirektoratet. Alle biler skal desuden via deres logbog kunne dokumentere rengøring, samt hvad de har kørt. Alle vognmænd som kører for Vejrup Andel har underskrevet en tro og love erklæring, hvori det bl.a. indgår at bilerne, der anvendes til transport i Vejrup Andel ikke bruges til kørsel af risikomateriale.

Landmænd som selv leverer deres afgrøder til Vejrup andel, skal senest ved første levering underskrive en selverklæring om rengøring af vogne før høst. Der må ikke køres husdyrgødning, døde dyr, jord, kartofler, roer, skrot eller byggeaffald mellem læssene, uden at vognen efterfølgende vaskes. Vejrup Andel forbeholder sig ret til at afvise beskidte vogne på vægten.

Lagerleje:
Der beregnes lagerleje pr. 15. september 2018 af den oplagte beholdning. Såfremt vejrliget forhindrer gennemførelse af høst inden den 15. september, vil lagerlejeberegningen ske ultimo hver måned

Lagerlejen er i 2018 1,50 kr. pr. måned.

Såfremt der er oplagt afgrøder pr. 30.06.2019, forbeholder vi os ret til at afregne mængden, såfremt anden aftale ikke foreligger.

Lagersvind:
For leverancer, der er solgt til afregning senest den 15. september 2018, beregnes ikke lagersvind. For leverancer, hvor der ikke er aftale, eller hvor afregningstidspunktet er senere end 15. september 2018, beregnes der lagersvind med 1,0 % pr. 16. september 2018.

Afhentning:
For afhentning af afgrøder med grab eller sugning er prisen kr. 7,50 kr. pr. 100 kg.
Hvis landmanden selv kan læsse kornet på en ladbil spares der 3,50 kr. pr. 100 kg.
Obs: Ved tilmelding af korn/raps under 32 tons pr. sort vil vi debitere fragt for 32 tons. Læssetid udover 60 minutter debiteres efter medgået tid.

Brovejning:
100,00 pr. vejning for afgrøder som ikke indleveres til Vejrup Andel.

Kornafregning:
Udbetaling for solgte afgrøder sker med lbn. ½måned + 12 dage, dog tidligst pr. 12.09.18

Gode sunde varer:
Alle afgrøder skal kunne betegnes som gode sunde varer

Eksempler på leverancer, der ikke betegnes som gode sunde varer omfatter:
Partier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom. Listen er ikke udtømmende.
Ved levering af partier, som ikke opfylder kravet om gode sunde varer, kan Vejrup Andel enten ændre partiet eller fradrage i henhold til kvaliteten. Det sker ved modtagelsestidspunktet eller når analyseresultatet på leverancen kendes.

God høst
Med venlig hilsen
Vejrup Andels Grovvareforening A.m.b.A

Vand % Foderkorn
Tørring kr. / 100 kg.
** Maltbyg/industrikorn
Tørring kr. / 100 kg.
0,0 -14,0 - -
14,1 -14,5 - 5,30
14,6 -15,0 - 7,30
15,1 -15,5 2,00 8,35
15,6 -16,0 4,00 9,20
16,1 -16,5 6,00 10,35
16,6 -17,0 6,95 11,60
17,1 -17,5 9,25 12,50
17,6 -18,0 8,20 13,25
18,1 -18,5 8,75 13,75
18,6 -19,0 9,20 14,45
19,1 -19,5 9,90 15,10
19,6 -20,0 10,55 16,00
20,1 -20,5 13,30 Over 20% vand er maltbyg kasseret til foderbyg
20,6 -21,0 14,10 Protein % max 11,5 og min. 9,0 – falder det uden for dette er kornet foderbyg
21,1 -21,5 14,90 -
21,6 -22,0 15,60 -
22,1 -22,5 16,50 -
22,6 -23,0 17,30 -
Over 23,1 Efter aftale -
Analyse 85,00 pr. læs 125,00 pr. læs
Rense % Takster for rensning af foderkorn og maltbyg/industrikorn
Rensning kr. / 100 kg.
0,1 -0,3 -
0,4 -1,0 1,75
1,1 -1,4 2,50
1,5 < 0,25 kr. pr. 0,1 enhed
Dog max 10,00 pr. 100 kg

Grønne og spirede kerner: Grønne og spirede kerner betragtes som urenheder og tillægges rensesvind før beregning af rensetakst.

Kvalitetsbetingelser
Maltbyg
Basis Min Maks    
Sortering over 2,5 mm sold 90 70 0 90 og over Ingen regulering
89,9 - 70,0 Fradrag 0,70 kr. pr. enhed under 90
69,9 og nedad Afregnes som foderbyg
Protein % 9,5-11,0 9 11,5 11,6 og derover Afregnes som foderbyg
11,5-11,1 Fradrag 0,80 kr. pr. 0,1 % mere end 11
11,0-9,5 Ingen regulering
9,4-9,1 Fradrag 1,25 kr. pr. 0,1 % mindre end 9,5 %
9,0-8,7  
8,6 og derunder Afregnes som foderbyg
Spireenergi 97 95 - 95 og derover Ingen regulering
94 og under Afregnes som foderbyg
Vandindhold 14 - 20 14,0 og under Ingen regulering
14,1 - 20,0 Tørstof fradrag 0,75 % pr. 0,5 % over basis
20,1 og derover Afregnes som foderbyg
Urenheder Fastlægges ved prøverensning Fradrag 0,1% - 0,1 % enhed + rensegebyr-
Knækkede kerner 1 - 1,1 - - 1,0 og derunder Ingen regulering
1,1 - 5,0 Indhold over 1,0 % tillægges urenheder
5,1 og derover Afregnes som foderbyg
Sort/sortsrenhed 99   Vinterbyg ej tilladt
Fremmed art % 0,5 - - 0,5 og derunder Ingen regulering
0,5 og derunder Fradrag 1,60 kr./hkg
0,6 - 1,0 Fradrag 2,50 kr./hkg
1,1 - 1,5 Fradrag 3,00 kr./hkg
2,1 og derover Afregnes som foderbyg
Spirede kerner 0 - - 0,1 eller derover Afregnes som foderbyg
Rumvægt Korn Byg Hvede Rug  
Basis HL. 65 76 72   Fradrag 0,35 kr. pr. enhed under basis

Fusarium: Ved synlige angreb af fusarium er maltbyg kasseret og omklassificeres til foderkorn.

Glyphosat: Der må ikke nedvisnes med glyphosat før høst, ligesom der ikke må udbringes slam på arealet.

Analyse: Der må forventes ekstra analysetid på maltbyg. Vi tager en forhåndsprøve m/forbehold indtil den endelige analyse er i hænde.

Vand % Basis = 100% frø
Tørring kr. / 100 kg.
9,1 - 9,5 8,45
9,6 - 10,0 11,00
10,1 - 10,5 13,15
10,6 - 11,0 14,30
11,1 - 11,5 15,45
11,6 - 12,0 17,25
12,1 - 12,5 17,90
12,6 - 13,0 18,55
13,1 - 13,5 19,25
13,6 - 14,0 20,30
14,1 - 14,5 21,50
14,6 - 15,0 22,60
   
Spiret frø 0-5% 3,00 kr. + svind
Spiret frø 5,1 - 30% 5,00 kr. + svind
Spiret frø over 30% Individuel aftale
   
Analyse 275,00 pr. læs
Renvare i % Takster for rensning af raps
Rensning kr. / 100 kg.
98,0 - 100 6,00
96,0 - 97,9 7,50
88,0 - 95,9 10,00

Vejrup Andel modtager kun bæredygtig raps.

Inden første indlevering af raps til Vejrup Andel, skal kunden underskrive en selverklæring på, at rapsen ikke er dyrket på arealer, som har været skov eller naturfølsom område tilbage til 2007.

Vand % Ærter
Tørring kr. / 100 kg.
14,1 - 14,5 6,00
14,6 - 15,0 8,70
15,1 - 15,5 10,65
15,6 - 16,0 12,45
16,1 - 16,5 13,90
16,6 - 17,0 15,30
17,1 - 17,5 16,00
17,6 - 18,0 16,95
18,1 - 18,5 18,70
18,6 - 19,0 20,30
19,1 - 19,5 22,15
19,6 - 20,0 24,25
Analyse 85,00 pr. læs
Rense % Takster for rensning af ærter
Rensning kr. / 100 kg.
0,1 - 0,3 -
0,4 - 1,0 3,50
1,1 - 1,5 5,50
1,6 - 2,0 6,50
2,1 - 2,5 7,50
2,6 - 3,0 8,50
3,1 < 10,00

Vedr. Meldrøjer, rug:

Meldrøjer Vægt % Kvalitetsregulering
Kr. / 100 kg.
 
% vægtfradrag
0,00 - 0,04 - -
0,05 – 0,50 8,00 3,00
0,51 – 1,00 8,00 6,00
1,01 – 3,00 8,00 10,00
3,01 – 5,00 8,00 15,00
5,01 < Efter aftale  

Alle afgrøder skal kunne betegnes som gode sunde varer.

Eksempler på leverancer, der ikke betegnes som gode sunde varer omfatter: partier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom. Listen er ikke udtømmende.

Ved levering af partier, som ikke opfylder kravet om gode sunde varer, kan Vejrup Andel enten ændre partiet eller fradrage i henhold til kvaliteten. Det sker ved modtagelsestidspunktet eller når analyseresultatet på leverancen kendes.

Vejrup Andel


Vejrup Storegade 55, Vejrup
6740 Bramming

Roustvej 241, Roust
6818 Årre

CVR: 45 23 17 12

Kontakt info


Telefon: 75 19 00 54
Telefax: 75 19 04 23

Privatlivspolitik
Cookiepolitik